giriş
kapat

Değerli ziyaretçimiz,
Seçmiş olduğunuz hizmetten faydalanabilmek için üye olmanız veya sisteme e-posta-şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir. Arakibulaki.com'a üye olmak tamamıyla ücretsizdir. Üye olmak için tıklayın!
kapat

Değerli ziyaretçimiz,
Seçmiş olduğunuz hizmetten faydalanabilmek için üye olmanız veya sisteme e-posta-şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir. Arakibulaki.com'a üye olmak tamamıyla ücretsizdir. Üye olmak için tıklayın!
kapat

Değerli ziyaretçimiz,
Seçmiş olduğunuz hizmetten faydalanabilmek için üye olmanız veya sisteme e-posta-şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir. Arakibulaki.com'a üye olmak tamamıyla ücretsizdir. Üye olmak için tıklayın!
kapat

Değerli ziyaretçimiz,
Seçmiş olduğunuz hizmetten faydalanabilmek için üye olmanız veya sisteme e-posta-şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir. Arakibulaki.com'a üye olmak tamamıyla ücretsizdir. Üye olmak için tıklayın!
KİRA SÖZLEŞMESİ
haber title
soru sorarkadaşına öneryazdırhata bildiryorum yaz
KİRA SÖZLEŞMESİ

Kira sözleşmesinin özel şartları

KİRA SÖZLEŞMESİ

 
Kiraya verenin Adı, Soyadı
  
Adresi
  
Telefonu
  
Kiracının Adı,Soyadı
  
Adresi
  
Telefonu
  
Bir Senelik Kira Karşılığı
 (                                          YTL)
 
Bir Aylık Kira Karşılığı
 (                                          YTL)
 
Kira Karşılı Ne Şekilde Ödeneceği
 Peşin Nakden
 
Kira  Müddeti
 Bir Yıl (1 Yıl)
 
Kiranın Başlangıcı
  
Kiralanan Şeyin Şimdiki Durumu
 Boş Temiz Daire
 
Kiralanan Şeyin Ne Maksatla Kullanılacağı
  
Kiralanan İle Teslim Olunan Demirbaşlar :  
 
   

1) 24.12.1980 gün ve 20361 sayılı Kanunl7a değiştirilen193 nolu G.V.K.nun 70, 94 ve 106 maddeleri gereğince:

Tüccar, Serbest Meslek Erbabı ve Çiftçiler, Ticari, Mesleki ve Zirai işleri ile ilgili olarak yaptıkları kira ödemelerinden % 25 oranında Gelir vergisi Tevkif atı yaparak Vergi Dairesine yatıracaklardır.

2) 01/07/1984 tarih ve 488 sayılı damga vergisi kanununu değiştiren 29/07/1970 tarih ve 1318 sayılı finansman kanunu gereğince: Mal sahibi ve kiracı % 01, kefil için % 05 olmak üzere mukavele müddetine göre bütün kira bedelinin binde altısı nispetinde damga pulu yapıştırılacaktır. Teslimat hakkındaki şerhlerde her imza için 501 liradan 1.000 liraya kadar (1.000 dahil 10 lira, 1.001 liradan 5.000 liraya kadar (5.000 dahil) 15 lira 5.001 liradan 10.000 liraya kadar (10.000 dahil) 20 lira, 10.001 liradan 100.000 liraya kadar 100.000 liradan 500.000 liraya kadar (500.000 dahil) 50 lira, 500.000 liradan yukarı olanlar 100 liralık damga pulu yapıştırırlar. Pullar tarih ile beraber imza veya mühür konulmak suretiyle iptal olunacaktır.

İlk Pul için bir iptal muamelesi kabul edilir.

BU KİRA SÖZLEŞMESİNE 210 SAYILI KANUNUN 5. MADDESİ GEREĞİNCE 5.000 LİRALIK DAMGA PULU YAPIŞTIRILINCA GEÇERLİDİR. İş yeri kiralarının %20i stopaja ve bu stopajın %4 ü kesilen miktarlar Vergi Dairesine yatırılır.

Müteselsil Kefil                             Kiracı                                        Kiraya Veren      

              Kira Sözleşmesinin Özel Şartlar

1-      Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmamasına, evsaf ve meziyetlerini, şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye ve içinde oturanlar (varsa) onlara karşı iyi davranmaya mecburdur.

2-      Kiralanan yerin su, elektrik, havagazı, yakıt masrafları, kapıcı parası , site aidatı,kiracıya aittir.

3-      Kiracı kiraladığı şeyin kiralanan kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya tamamen kiralanıp da taksimatı ve ciheti tahsisi değiştirilir veya herhangi bir suretle tahrip veya tadil edilirse mal sahibi kira akdini bozabileceği gibi bu yüzden vukua gelecek zarar ve ziyanı protesto çekmeğe ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur. Vaki zararın üçüncü şahıs tarafından yapılmış olması mal sahibinin birinci kiracıdan talep hakkına tesir etmez.

4-      Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir ve üçüncü bir şahıs onun üzerinde bir hak iddia ederse, kiracı hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır. Kiracı zaruri tamiratın icrasına müsaade etmeye mecburdur. Kiralanan şeyin alelade kullanılması için menteşelemek, cam taktırmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek, badana gibi ufak tefek kusurlar mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden kiracı tarafından yaptırılırsa masraflar mal sahibinden istenemez.

5-      Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri mal sahibine, kullanılması için lazım gelen temizleme ıslah masrafları kiracıya aittir. Bu hususta adete bakılır.

6-      Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise mal sahibine o halde ve adete göre teslim etmeye mecburdur. Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan Demirbaş eşya ve aletler kontrat müddetinin bitiminde tamamen iade ile mükelleftir. Gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralana şeyin teferruatı zayi edilir veya kullanmaktan dolayı eskirse kiracı bunları kıymetleri ile tazmine ve mal sahibi talep eylediği halde ödemeye mecburdur.

7-      Kiracı kiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla onda ve eşyasında husule gelen eksikliği ve değişiklikten mesul olmayacaktır. Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış olması asıldır.

8-      Kiracı mukavele müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmeye gelen taliplerin gezip görmesine ve vasıflarını tetkik etmesine karşı koyamaz.

9-      Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı takdirde kiracı mal sahibinin bundan doğacak zarar ve ziyanını tazmin edecektir.

10-   Kontrata ya yapıştırılması icap eden damga pulları ve kontrat bedel ve harçları belediye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya/mal sahibine aittir.

11-   Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyi tesellümünden imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmaya veya kiradan bir miktar kesmeye talepte bulunamaz.

12-   Kiracı kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları kendisine ait olacak ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı olmamak ve bu gayrı menkul inşaatın tamamı mal sahibinin olacaktır.

13-   Kiracı mal sahibinin rızası olmadan masrafı kamilen kendine ait olmak üzere Şehir Suyu, Havagazı ve Elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi televizyon anten tesisatı yoksa hususi televizyon anteni yaptırabilecektir. Bu teçhizatın  sarfiyat bedelleri ve Radyo Televizyon abonesi gibi hizmet mukabili alınan resimler demirbaş telefon varsa bunun abone ücreti kiracıya ait olacaktır.

14-   Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı kira kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve diğer yürürlükteki alakalı kanun ve Yargıtay kararları uygulanır.

Kefil                                         Kiracı                                          Kiraya Veren     
 

HUSUSİ   ŞARTLAR - 1 -

1-      Kiracı ile mal sahibi akdedilen iş bu kira mukavelesindeki umumi şartlardan başka aşağıda yazılı hususi şartları da kiracı ve müteselsil kefili de aynen kabul etmişlerdir.Müteselsil kefilin kefaleti söz konusu kiracının meskeni terk ediş zamanına ve mal sahibine hiçbir borcu kalmayıncaya kadar devam edeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

2-      Kiralanılan yer sözleşmede yazılı maksatla kullanılacaktır. Mal sahibine haber verilmeden ve mal sahibinin yazılı onayı alınmadan herhangi bir yıkım, onarım, tadilat yapılamaz. Kiracı yapacağı onarım ve ilavelerin bedelini isteyemez. Kiraladığı yeri terk ettiğinde bunları söküp alıp gidemez.

3-      Kiracı kiraladığı yeri başkasına devir ve ciro edemez, müşterek kullanamaz, kiralama maksadının dışında da kullanamaz. Başkalarını dolaylıda olsa istifade ettiremez.

4-      Bir aylık kira bedeli ve Elektrik, Su, Doğalgaz vb. faturaların herhangi birisinin bir ay ödenmemesi halinde akit sonuna kadar bütün kiralar ve abonelikler muacceli yet kesbeder. Tahliye sebebidir. Kira vb. ödemelerin aksaması halinde 15 gün içinde kiracı mahkemeye verilir ve mahkeme ve avukatlık ücretleri kiracıya aittir.

5-      Elektrik, Su, Doğalgaz kullanım bedelleri ile Site Aidatı, Çevre Temizlik Vergileri kiracıya aittir. Bunların ödendi makbuzlarının birer sureti yıl sonunda mal sahibine verilecektir.

6-      Kiracı kendi çıkmak istediği zaman (2) iki ay önceden yazılı olarak mal sahibine bildirecektir. Kiracı evi boşaltırken teslim aldığı gibi temiz ve bakımlı olarak teslim edecektir. Yapılacak boya badana işlemi profesyonel bir ekip tarafından aslına uygun olarak yapılacaktır. Yapılacak masraflardan dolayı hiçbir maddi hak talep etmeyecektir.

7-      Kiracı kira bedellerini her ayın en geç ..... günü akşamına kadar gecikmeye sebebiyet vermeden .........................YTL hesaba ödeyecektir.

8-      Kiracı mal sahibine teminat olarak ....... depozito vermiştir.Ancak kiracı tahliye anında muhtemel daireye verilebilecek zarar ziyan ve yine muhtemelen ödenmeyen Kira bedelleri, Elektrik, Su, Doğalgaz,Site Aidatları, Çevre temizlik ( Çöp vergisine) vergilerine mahsup edilecektir. Artan kısım iade edilecek, eksik kısım kiracıdan tahsil edilecektir. Bu durumların olmaması halinde ......  aynen iade edilecektir.

9-      Kiracı kira akdinin hitamında sadece  önümüzdeki kira dönemine mahsus olmak üzere iş bu kira sözleşmesinde belirlenen kira bedelinin  .............. nispetinde artırım yapmayı ve bu şekilde yeni döneme ait kira parasını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde zamlı kirayı ödememesi nedeni ile başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın temerrüt sebebiyle aleyhine icra takibi yapılıp ve ait olduğu merciden veya mahkemeden akdin feshi ve meskenin tahliyesi yoluna gidilir. Kiracı ekonomik rayiçte ................ nispetinde bir artış olmadığı şeklinde bir itirazda bulunamaz. Olağan rayiçte daha fazla artış olması halinde mal sahibi dilerse kira tespiti davası açmakta muhtardır. Ancak artış site raicin üzerinde olamaz. Kira kontratı fesih edilmemesi halinde takip eden yıllar için site rayiç değerine göre taraflar bir araya gelip yeni kira bedelini tespit edeceklerdir. Anlaşma olmaması halinde kontrat fesih edilecektir.
 
.

Kefil                                                 Kiracı                                      Kiraya Veren
 

HUSUSİ   ŞARTLAR - 2 -

10-   Kiracı kiralanan yeri kira bedellerini , şartlarını  ve artırım koşullarını emsallerine göre uygun ve kadr- i maruf görerek kendi fiili iradesi ile serbest olarak kiralamış bu sebeplerle ilerde akde muhalefet edemeyeceği gibi tenzil davası da açamaz.

11-   Mukavelenin tayin ve tespit ettiği her hükmü kira akdinin ana unsurları olarak taraflarca karşılıklı olarak kabul edilmiş olup, bunlardan birine muhalefet " Akde aykırılık teşkil edileceğinden mal sahibi böyle bir durumda akdin feshi yoluna gider"

12-    Tebligat adresleri kira sözleşmesindeki adresler olup, değişiklikler yazı ile bildirilecektir. Bildirilmemesi halinde sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligatlar geçerlidir.

13-   Kira sözleşmesinin bitimine en az (1) bir ay kala sözleşme karşılıklı olarak feshedilmedi ise sözleşme kira artırımı yapılarak bir yıl daha uzar.

14-    Kira başlangıç tarihi ..../...../

15-   Kefalete ilişkin hüküm kefilin sorumluluğu ilk kira dönemi ile sınırlı olmayıp, kira akdinin ilerleyen dönemlerdeki yenilenen şartları ile sorumluluğu devam eder. Ta ki  kiralanan yer kiraya verene tam,eksiksiz,sağlam ve kiraya verildiği ilk andaki hali hazır durumuna uygun olarak teslim ve tahliye edilinceye kadar..

16-   Aracı firma kiracıya kiraladığı dairenin dış kapı anahtar ve kilidini değiştirmesi hususunda gerekli ikazı yapmıştır.

17-    Bu sözleşmeden doğan dava ve icra takiplerinde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 
İş bu 17 özel maddeden ibaret kira kontratı hususi şartlarının tümü üzerinde taraflarca mutabık kalınmış ve akit beraberce   ../.../200.     tarihinde imza altına alınmıştır.

Kefil                                                 Kiracı                                      Kiraya Veren
 

Kiraya Verene Yapılan Ödemeler

Ödeme Sebebi
 Tutar
 Ödeme Tarihi
 Teslim Eden
 Teslim Alan
 
TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Tarih: ....../...../.................

.........................................

  adresinde kiracı olarak bulunmaktayım. 6570 sayılı kanunun 7. (yedinci) maddesi gereğince mal sahibi ................. ya karşı hiçbir tesir baskı olmaksızın tamamen kendi serbest irademle boş ve noksansız olarak .../../... tarihinde tahliye etmeyi kabul ve taahhüt ederim. Ayrıca bina sakinlerini rahatsız edici her hangi bir durumda kira kontratı bitimi göz önüne alınmaksızın tahliye edeceğimi taahhüt ederim.

Bu taahhüdümü zamanında yerine getirmediğim takdirde mal sahibinin 6570 sayılı kira kanununun 7. maddesi gereğince aleyhime icraya daireyi tahliye ettirmesinde muvafakatim olduğunu da ayrıca beyan ederim.

Taahhüt Eden :

 

NEW HOUSE BANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Yazar : Salih  ASLIVAR   Tarih : 16.01.2008
toplam okunma sayısı: 61.214 kişi
tüm yorumlar (0)
yorumlar
İlk yorum yazan siz olun! yorum yaz

Değerli ziyaretçimiz,
Seçmiş olduğunuz hizmetten faydalanabilmek için üye olmanız veya sisteme e-posta-şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir. Arakibulaki.com'a üye olmak tamamıyla ücretsizdir. Üye olmak için tıklayın!